ВЕШТАЧЕЊАТА ОД ОБЛАСТА НА МАТЕРИЈАЛНОТО, СМЕТКОВОДСТВЕНО И ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ

Вештачењата од областа на материјалното, сметководствено и финансиско работење имаат особено значење, бидејќи поголем дел од судските, трговските, граѓанските, стопанскитеспорови имаат потреба од ваков тип на вештачење.
Изготвувањето на стручен наод и мислење може многу да придонесе во понатамошниот спор  тужителот се подготвува со помош на научни и стручни методи, технички достигнувања, стручни знаења и искуства. Изготвувањето на стручен наод и мислење од областа на материјалното, сметководственото и финансиско работење се базира на документација приложена од страна и на тужителот и на тужениот. Основни документи за изготвување на вешт наод и мислење се:

  •  Договор;
  •  Фактури;
  •  Изводи од трансакциони сметки;
  •  Сметководствена евиденција (аналитичка картица);

АУДИТ МАКЕДОНИЈА ДОО располага со стручни и вешти лица, кои можат да помогнат за што побрзо и ефикасно решавање на спорови поврзани со материјалното, сметководствено и финансиско работење.

Ве молиме да го контактирате нашиот пероснал и тие со задоволство ќе ви помогнат во врска во вашите потреби за вештачења.