ЕКСПЕРТИ И СПЕЦИЈАЛИСТИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ВАШИТЕ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ 

Експерти и специјалисти за управување со вашите даночни обврски за вас или за вашата компанија не е лесна задача. Вас ќе ви бидат потребни експерти и специјалисти за да ја превземат оваа задача и одговорност.

Даночниот тимот на Аудит Македонија ДОО може да ви понуди даночни услуги како за вас како физичко лице така и за вашата компанија и да развијат даночна стратегија која ќе ги максимизира вашите даночни бенифиции и да обезбеди дека сте ги исполниле сите ваши даночни обврски.

Нашите корпоративни даночни услуги вклучуваат:

  • Помош во врска со подготовката и пополнувањето на сите поврзани даноци за вашата компанија
  • Помош во врска со сите поврзани даноци за вашата компанија пред македонските даночни власти.
  • Помош во врска со подготовка и поднесување на сите поврзани даноци во врска со договорите за одбегнување на двојно одданочување.

Нашите даночни услуги поврзани со физички лица вклучуваат:

  • Помош во врска со подготовката и пополнувањето на сите поврзани даноци ( персонален данок и ДДВ)

Ако сте физичко лице или компанија контактирајте нè сега за да разговараме за даночни прашања.

Аудит Македонија

Развој на даночна стратегија која ќе ги максимизира вашите даночни бенифиции