Кирил Андоновски

Ревизор, раководител на секторот ревизија во АУДИТ МАКЕДОНИЈА ДОО

Дипломирал на Економскиот Факултет при Универзитетот “Св.Кирил и Методиј”– Скопје. Тој е овластен сметководител, овластен проценител во полето на недвижен имот и подвижен имот, член на Комората на проценувачи на Република Македонија. Има работно искуство од 11 години во полето на ревизијата, финансиски и сметководствен консалтинг и проценки. Тој бил дел од ревозорските тимови на ревизии на големи компании како: Силекс АД Кратово, РЖ Услуги АД Скопје, Електроелемент ДОО Скопје, Евроинс Осигурување АД Скопје, ЈП Македонски Железници, Електрани на Македонија АД и други.

Елена Адамова

Овластен ревизор, раководител на секторот сметководство во АУДИТ МАКЕДОНИЈА ДОО

Дипломирала на Економскиот Факултет при Универзитетот “Св.Кирил и Методиј”– Скопје. Таа е овластен сметководител, овластен проценител во полето на машини и опрема, член на Комората на проценувачи на Република Македонија. Има работно искуство од 10 години во полето на ревизијата, финансиски и сметководствен консалтинг и проценки. Таа била дел од ревизорските тимови на ревизии на големи компании како: Силекс АД Кратово, РЖ Услуги АД Скопје, Електроелемент ДОО Скопје, Евроинс Осигурување АД Скопје, ЈП Македонски Железници, Електрани на Македонија АД и други.

Тина Нешовска

Овластен ревизор

Дипломирала на Економскиот Факултет при Универзитетот “Св.Кирил и Методиј”– Скопје. Таа е овластен сметководител. Има работно искуство од 5 години во полето на ревизијата, финансиски и сметководствен консалтинг. Таа била дел од ревизорските тимови на ревизии на големи компании како: Силекс АД Кратово, РЖ Услуги АД Скопје, ЈП Македонски Железници и други.

Маја Ивановска

Овластен ревизор

Дипломирала на Економскиот Факултет при Универзитетот “Св.Кирил и Методиј”– Скопје. Таа е овластен сметководител. Има работно искуство од 5 години во полето на ревизијата, финансиски и сметководствен консалтинг. Таа била дел од ревизорските тимови на ревизии на големи компании како: Силекс АД Кратово, РЖ Услуги АД Скопје, ЈП Македонски Железници и други.

Марија Ристеска

Сметководител

Дипломирала на Економскиот Факултет при Универзитетот “Св.Кирил и Методиј”– Скопје. Таа е сметководител. Има работно искуство од 2 години во полето на сметководството.

Биљана Каранов

Сметководител

Дипломирала на Економскиот Факултет при Универзитетот “Св.Кирил и Методиј”– Скопје. Таа е сметководител. Има работно искуство од 2 години во полето на сметководството.

Тања Мартиновска

Сметководител

Дипломирала на Економскиот Факултет при Универзитетот “Св.Кирил и Методиј”– Скопје. Таа е сметководител. Има работно искуство од 2 години во полето на сметководството.

Добрица Трајковиќ

Сметководител и администратор

Има работно искуство од 8 години во полето на сметководството и администрација.