Клучни индустрии во кои АУДИТ МАКЕДОНИЈА ДОО вклучуваат:

 • Автомобилска
 • Хемиска
 • Градежништво
 • Дистрибуција
 • Образование
 • Маркетинг
 • Осигурителни компании
 • Финансиски услуги
 • Угостителство
 • Производство
 • Медиуми
 • Невладини организации
 • Непрофитни организации
 • Банки
 • Фармацевтска
 • Професионални услуги
 • Недвижности
 • Издавање под закуп
 • Хотел, туризам и рекреација
 • Индустриски метали и рударство
 • Трговија
 • Технологии и телекомуникации
 • Текстилна
 • Транспортна
 • Коцкарници
 • Јавни претпријатија
 • Здравство